Regulamin

Regulamin świadczenia usług Edward.AI

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został ustanowiony przez 2040 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i określa w szczególności:
 2. zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę;
 3. prawa i obowiązki Usługodawcy i Managerów związane ze świadczeniem Usług;
 4. zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usług.
 5. Manager ma obowiązek korzystać z Usług w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem praw osób trzecich oraz ich dóbr osobistych, a także zapewnić przestrzeganie tych zasad przez Współpracowników, których upoważnia do korzystania z Usług.
 6. Manager oświadcza, że akceptuje treść Regulaminu podczas zakładania Konta niezbędnego do korzystania z Usług.

§ 2. Definicje

Pojęcia używane w Regulaminie mają następujące znaczenie, niezależnie od użytej formy gramatycznej, rodzaju i liczby:

 • Usługodawca – spółka 2040 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-394, Podole 60, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000626022 i nr NIP 9442251749;
 • Manager – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług i posiada aktywne Konto w Serwisie;
 • Współpracownik – osoba fizyczna pracująca lub współpracująca z Managerem i upoważniona przez niego do korzystania z dostępu do Usług świadczonych dla Managera;
 • Regulamin -niniejszy ”Regulamin świadczenia usług Edward.AI”;
 • Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.edward.ai;
 • Usługi – usługi świadczone na rzecz Managera przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji;
 • Konto – rozwiązanie informatyczne w ramach Serwisu umożliwiające Managerowi zarządzanie dostępem do Usług;
 • System Edward.AI – narzędzie informatyczne wykorzystywane przez Usługodawcę w celu świadczenia usług i przetwarzania danych udostępnianych przez Managerów;
 • Okres Próbny – czas, przez który Manager może korzystać z Usługi bez wnoszenia opłaty;
 • Aplikacja – aplikacja mobilna dla telefonów komórkowych umożliwiająca korzystanie z Usług;
 • Usługa Inteligentnego Asystenta – rodzaj Usługi określonej w § 3 pkt 2;

§ 3. Zakres świadczonych Usług

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę obejmują Usługę Inteligentnego Asystenta.
 2. Usługa Inteligentnego Asystenta jest świadczona za pośrednictwem Aplikacji i polega na wyświetlaniu porad i podpowiedzi kontekstowych o charakterze biznesowym dla Managera w związku z korzystaniem z urządzenia, na którym zainstalowano Aplikację, w oparciu o informacje znajdujące się na danym urządzeniu.
 3. W celu korzystania z Usługi Inteligentnego Asystenta Manager instaluje Aplikację na wybranym urządzeniu, pobierając ją z Google Play, a następnie aktywuje ją wykorzystując kod udostępniony na Koncie.
 4. Manager zobowiązuje się do instalowania Aplikacji i korzystania z niej wyłącznie na urządzeniach, z których ma prawo korzystać w celu wykonywania własnej działalności gospodarczej.
 5. W celu korzystania z Usługi Monitoringu Manager loguje się na Konto w Serwisie i przechodzi do odpowiedniej zakładki.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do działania z należytą starannością w celu zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Usług, z zastrzeżeniem prawa do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług (bez obowiązku uprzedniego poinformowania Managera) ze względów technicznych, konserwacyjnych, w celu wprowadzania modyfikacji lub aktualizacji, usunięcia awarii oraz w razie wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej świadczenie Usług.
 7. W przypadku wystąpienia awarii Serwisu, Aplikacji lub Systemu Edward.AI Usługodawca zastrzega sobie prawo do przywrócenia danych z ostatniej wykonanej kopii bezpieczeństwa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez dane utracone na skutek przywrócenia Usług do stanu z daty wykonania kopii bezpieczeństwa.
 8. Manager zobowiązuje się do niewykorzystywania Usług do przesyłania lub przechowywania treści bezprawnych, w tym treści mogących naruszać dobra osobiste, prawa autorskie, prawa do znaków towarowych i inne prawa wyłączne.

§ 5. Założenie Konta

 1. Aby rozpocząć korzystanie z Usług, Manager musi utworzyć Konto poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w Serwisie. Manager zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Usługodawcę o każdej zmianie danych podanych podczas rejestracji w Serwisie.
 2. Prawo do założenia Konta i korzystania z Usług mają wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą (będące przedsiębiorcami w rozumieniu Kodeksu cywilnego). Zakładając Konto w Serwisie, Manager oświadcza, że spełnia ten warunek.
 3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest między Usługodawcą a Managerem na czas nieokreślony z chwilą utworzenia Konta w Serwisie.
 4. Konto jest zabezpieczone hasłem wskazanym przez Managera. Manager ma obowiązek zachować hasło w tajemnicy i nie ma prawa udostępniać Konta osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku ujawnienia przez Managera danych pozwalających na dostęp do jego Konta osobom trzecim, w szczególności hasła.
 5. Manager nie ma prawa do udostępniania Usług osobom trzecim, za wyjątkiem prawa do upoważnienia Współpracowników do korzystania z Usług na zasadach określonych w § 4 powyżej. Manager ponosi odpowiedzialność za działania Współpracowników jak za własne.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Każdy Manager ma prawo do ochrony prywatności przez Usługodawcę. Podstawowe zasady zapewniania tej ochrony podane są w Polityce prywatności i plików cookies, dostępnej na wyodrębnionej podstronie w Serwisie.
 2. Manager jest Administratorem danych osobowych, o których mowa w postanowieniach §6 pkt 8 niniejszego Regulaminu. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Manager potwierdza i oświadcza, że przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.
 3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Manager powierza przetwarzanie danych Usługodawcy wyłącznie w zakresie niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Usługodawcę i w celach określonych w postanowieniach §6 pkt 7 Regulaminu.
 4. Dane zgromadzone na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane przez Usługodawcę innym podmiotom. Usługodawca zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji lub danych, w tym danych osobowych, wprowadzonych do Systemu Edward.AI w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Managera.
 5. Serwer Usługodawcy, o którym mowa w postanowieniach §6 pkt 4 niniejszego Regulaminu prowadzony jest w modelu chmury obliczeniowej („cloud computing”) w ramach usługi Platforma Microsoft Azure. Centra przetwarzania danych w ramach usługi Platforma Microsoft Azure zlokalizowane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz poza nim. Dane osobowe przekazywane są poza Europejskich Obszar Gospodarczy na podstawie umów opartych o standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 6. Usługodawca ma prawo, po uzyskaniu uprzedniej zgody Managera, na opublikowanie nazwy firmy oraz adresu strony internetowej Managera na liście referencyjnej.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych zgromadzonych na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą do celów innych niż:
 8. świadczenie usługi
 9. wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych,
 10. testowe odtwarzanie kopii zapasowych w celu sprawdzenia ich poprawności,
 11. dokonywanie nieodwracalnej anonimizacji danych zgromadzonych na serwerze Usługodawcy.
 12. Usługodawca określa rodzaje danych osobowych niezbędnych do świadczenia danej Usługi. Usługodawca może przetwarzać następujące dane, których katalog może ulegać zmianie w zależności od uprzednich ustaleń z Managerem:
 13. imiona i nazwisko,
 14. numer telefonu,
 15. adres e-mail,
 16. wiadomości e-mail (nadawcy, adresaci i treść wiadomości),
 17. połączenia przychodzące i wychodzące (numery telefonów),
 18. kalendarz (treść),
 19. notatki głosowe.,
 20. dane o klientach Managera
 21. dane o zamówieniach klientów Managera
 22. Dane wskazane w postanowieniach §6 pkt 8 niniejszego Regulaminu będą zapisywane na serwerze Usługodawcy.
 23. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną zgodnie z wymogami przepisów art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024).
 24. Po upływie 365 dni od wygaśnięcia umowy o świadczenie Usługi oraz braku kontaktu ze strony Managera Usługodawca zastrzega sobie możliwość trwałego usunięcia Konta wraz ze wszystkimi danymi.
 25. Manager powierza Usługodawcy dokonanie nieodwracalnej anonimizacji przetwarzanych danych. Usługodawca będzie mógł korzystać z zanonimizowanych danych, także w razie rozwiązania umowy o świadczenie Usług pomiędzy Usługodawcą a Managerem i zaprzestania korzystania z Usług.
 26. Urządzenie służące do korzystania z Usług będą przeznaczone do użytku wyłącznie w celach służbowych, o czym Manager poinformował Współpracowników przed zainstalowaniem Aplikacji na tych urządzeniach..

§ 7. Własność intelektualna

Usługodawca udziela Managerowi nieograniczonej terytorialnie odpłatnej licencji obejmującej korzystanie z Aplikacji na polu eksploatacji trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie Aplikacji w całości na urządzeniach elektronicznych wyłącznie w celu korzystania z Usługi. Licencja jest udzielana na czas nieokreślony i wygasa z chwilą wygaśnięcia – z jakiejkolwiek przyczyny – niniejszej umowy o świadczenie Usług.

§ 8. Wynagrodzenie

 1. Manager zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy za korzystanie z Usług w wysokości określonej pakietem wybranym przez Managera podczas zakładania Konta lub przy użyciu odpowiedniej opcji dostępnej w Serwisie po zalogowaniu na Koncie.
 2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie należne Usługodawcy z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w § 7.
 3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Jeżeli wybrany pakiet nie przewiduje inaczej, wynagrodzenie jest płatne z góry w terminie wskazanym na fakturze VAT wystawionej przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca wystawia fakturę elektroniczną i przesyła ją pocztą elektroniczną na adres Managera wskazany przez Managera na Koncie w Serwisie.
 5. Usługodawca może uzgodnić z Managerem Okres Próbny, podczas którego Manager może korzystać z Usług bezpłatnie. Do świadczenia Usług w Okresie Próbnym mają zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, z wyjątkiem zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia.

§ 9. Reklamacje

 1. Manager ma prawo do złożenia reklamacji w związku z korzystaniem z Usług w formie elektronicznej na adres: meet@edward.ai  lub listownie na adres siedziby usługodawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Managera i Konta, a także opis problemu oraz wskazanie czasu i okoliczności jego wystąpienia. Wskazane jest także zamieszczenie informacji technicznych, tj. marki i modelu wykorzystywanego przez Managera urządzenia oraz, w razie potrzeby, rodzaju i wersji używanej przeglądarki internetowej.
 3. W terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji Usługodawca poinformuje Managera o sposobie jej rozpatrzenia. Usługodawca ma prawo do przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji pod warunkiem poinformowania Managera w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym.
 4. Usługodawca może zażądać od Managera dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. Czasu oczekiwania na przekazania informacji przez Managera nie wlicza się do czasu rozpatrywania reklamacji.

§ 10. Granice odpowiedzialności Usługodawcy

 1. Wykorzystywany do świadczenia Usług System Edward.AI opiera się na algorytmach wykorzystywanych do uczenia maszynowego. W związku z tym System Edward.AI może działać w sposób nieprawidłowy lub niemożliwy do przewidzenia. Usługodawca zobowiązuje się do działania z należytą starannością w celu zapewnienia prawidłowego działania Systemu Edward.AI, ale nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Managera lub Współpracowników w związku z korzystaniem z informacji udostępnianych w ramach Usług. System Edward.AI jest wyłącznie narzędziem wspierającym i doradczym i nie służy zastępowaniu pracy Managera ani jego Współpracowników. Manager i jego Współpracownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za skutki decyzji biznesowych podejmowanych w oparciu o informacje dostarczane w ramach Usług.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem lub instrukcjami przekazanymi przez Usługodawcę, jak też za ewentualne szkody powstałe na skutek lub w związku z rozwiązaniem umowy łączącej Managera i Współpracownika, obejmujące w szczególności (lecz nie wyłącznie) koszty odszkodowania, wynagrodzenia za okres postawania bez pracy, koszty procesu i utracone zyski.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, jeżeli do ich powstania doszło w związku z naruszeniem przez Managera zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w sytuacji jeżeli Manager powierzy Usługodawcy do przetwarzania dane osobowe, do których przetwarzania sam nie był upoważniony.
 4. Wyłączenie odpowiedzialności, o  którym mowa w ust. 1 powyżej, nie obejmuje:
 5. szkód spowodowanych wadliwym działaniem Systemu Edward.AI, jeżeli Usługodawca wiedział lub powinien był wiedzieć o tej wadzie, lecz nie zawiadomił o niej Managera, a wady nie dało się z łatwością zauważyć;
 6. szkód wyrządzonych z winy umyślnej.
 7. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane:
 8. nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego Managera,
 9. nieprawidłowym działaniem urządzeń używanych przez Managera do korzystania z Serwisu lub Aplikacji,
 10. nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej Managera z jakichkolwiek przyczyn,
 11. działaniem osób trzecich.
 12. W razie wystąpienia przez osoby trzecie (w tym Współpracowników) z roszczeniami wobec Usługodawcy w związku z korzystaniem z Usług przez Managera, Manager zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności wobec takich osób.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:
 2. w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wymagającej dostosowania Regulaminu;
 3. w razie wprowadzenia przez Usługodawcę nowych rodzajów Usług, zmiany funkcjonalności świadczonych Usług lub wycofania niektórych rodzajów świadczonych Usług.
 4. Usługodawca zawiadomi Managera o zmianie Regulaminu z wyprzedzeniem 30 dni. Manager ma prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W razie wypowiedzenia umowy w trybie niniejszego ustępu opłata za niewykorzystany pakiet podlega zwrotowi proporcjonalnie do długości niewykorzystanego pakietu.
 5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług i usunąć Konto Managera w każdym czasie z następujących powodów:
 6. naruszenia przez Managera postanowień Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich;
 7. umieszczenia przez Managera w Serwisie treści fałszywych lub niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;
 8. wykorzystywania przez Managera Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem;
 9. nieopłacenia w terminie faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę;
 10. podejmowania przez Managera działań zagrażających bezpieczeństwu danych lub grożących powstaniem szkody po stronie Usługodawcy.
 1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 2. Manager może przesyłać oświadczenia kierowane do Usługodawcy i związane ze świadczeniem Usług oraz z umową o świadczenie Usług pocztą elektroniczną na adres meet@edward.ai lub pocztą tradycyjną na adres Usługodawcy wskazany w § 1.
 3. Usługodawca może przesyłać oświadczenia kierowane do Managera i związane ze świadczeniem Usług oraz z umową o świadczenie Usług pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres Managera wskazany przez Managera na Koncie w Serwisie.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie www.edward.ai/pl/regulamin/.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

EDWARD to inteligentny asystent wykorzystywany z sukcesem przez zespoły sprzedaży w całej Polsce.

Czekamy na Ciebie! Zostań jednym z Klientów!
Masz pytania? meet@edward.ai
2040 Sp. z o.o. | All rights reserved.